Verkkopedagogiikka

Opetushenkilöstön kompetenssit ja tulevaisuuden oppimisverkostot

Pedagoginen täydennyskoulutus (4-16 ov / 6-24 op)

 Kaksivuotinen pedagoginen täydennyskoulutus on päättynyt. Koulutus järjestettiin vuosina 2011-2012 osana Opetushallituksen rahoittamaa Trombi-kokonaisuutta (Opening- ja COope-hankkeet).

--------

Kehittämistehtävä oppimispolkuna ja projektina

Pedagogisen täydennyskoulutuksen tavoitteena on tukea opetushenkilöstön ammatillista osaamista ja kehittymistä. Oman osaamisen kehittäminen koostuu henkilökohtaisesta tai tiimin kehittämistehtävän ideoinnista, suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Toteutustapa voi olla mikä tahansa, mikä tukee kehittymistä omassa työssä. Myös projektin laajuus riippuu omista tarpeista. Työtä voi tehdä yksin tai työparin tai tiimin kanssa. Tavoitteena on toimia myös vertaistukena muille koulutuksessa mukanaoleville. Työtä ohjaavat pedagogiset ohjaajat.

Oman työn kehittämisen tulee olla tavoitteellista ja suunnitelmallista. Tämän vuoksi kehittämistehtävästä laaditaan henkilö- tai tiimikohtainen oppimissuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet ja aikataulusuunnitelmat. Työn kehittäminen voi olla myös pysyvämpiluonteista eikä kehittämistehtävä välttämättä tule valmiiksi täydennyskoulutuksen aikana. Pidemmälle projektille laaditaan kuitenkin osatavoitteet, johon liittyvä toteutus liitetään osaksi omaa koulutusohjelmaa.

Kunkin yksilöllinen koulutuskokonaisuus voi olla laajuudeltaan 4-16 ov / 6-24 op. Koulutus koostuu tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta oman työn kehittämisestä. Kehittämistehtävä voi liittyä sosiaaliseen mediaan oppimisen tukena, tieto- ja viestintätekniikkaan sekä verkkopedagogiikkaan, vaihtoehtoisiin pedagogiikkoihin tai tulevaisuusorientoituneeseen suunnitteluun. Koulutus koostuu teoria- ja toimintapajoista sekä työskentelystä niiden välissä. Työskentely rytmittyy ideoinnin ja suunnittelun kautta toteutukseen ja sitä seuraaviin raportointiin, palautteeseen ja arviointiin.

Jaksot voi aloittaa joustavasti, ja suorituksia voi tehdä vuoden 2012 loppuun saakka.

 

I Orientaatio ja ideointi (1 ov / 1,5 op)
Tutustumisjaksolla tutustutaan työpajapedagogiikkaan, koulutuksen aihepiireihin ja oppimisympäristöön (verkkopeda.ning.com). Jaksolla kartoitetaan, mietitään ja ideoidaan oman työn kehittämiskohteita ja kehittämistehtävää. Jaksolla tutustutaan myös muiden opiskelijoiden kehittämistehtäviin. Orientaatiovaiheessa suositellaan osallistumista teoria- ja toimintapajaan.
Tehtävä:
- profiilin luominen verkkopeda.ning.com -ympäristöön ja liittyminen kehittämistehtäväryhmään
- kehittämistehtäviin tutustuminen
- oman kehittämistehtävän ideointi ja tarpeiden kartoitus
- ideoiden kirjaaminen ja dokumentoinnin aloitus

II Suunnittelu (1 ov / 1,5 op)
Suunnittelujaksolla arvioidaan tämän hetkistä omaa osaamista ja asetetaan tavoitteet kehittämistehtävälle. Opiskelija, opiskelijapari tai -tiimi laatii suunnitelman oman työnsä kehittämisestä. Suunnitelmassa kuvataan kehittämiskohde ja tarve sekä menetelmä ja aikataulu. Suunnitteluvaiheessa suositellaan osallistumista toimintapajaan.
Tehtävä:
- oman kehittämistehtävän tavoitteiden määrittely ja työn suunnittelu: mitä, miksi, miten, milloin
- oman suunnitelman avaaminen verkossa (esim. verkkopeda.ning.com -ryhmissä)

III Toteutus ja raportointi (1-13 ov / 1,5-19,5 op)
Toteutusjaksolla työstetään omaa kehittämistehtävää ja toteutetaan siihen liittyvä käytännönharjoitus, kokeilu tms. Työn toteutuksesta raportoidaan verkossa (verkkopeda.ning.com -ryhmissä). Toteutusvaiheessa suositellaan osallistumista teoria- ja toimintapajoihin.
Tehtävä:
- kehittämistehtävän toteutus
- kehittämistehtävästä raportointi verkossa

IV Arviointi ja kehittäminen (1,5 op)
Opiskelija esittelee oman kehittämistehtävänsä ja siihen liittyvän käytännönharjoituksen, toteutuksen tms. Jaksolla käydään arviointi- ja palautekeskustelut ja suunnitellaan oman työn kehittämisen jatkoa. Työssäkehittymisen kannalta itsearviointi on tärkeää. Opiskelijoille suositellaan oman oppimispolun dokumentoimista esimerkiksi oppimispäiväkirjana. Oppimispolun dokumentointi on osa työn laajuuden arviointia. Opiskelija arvioi kehittämistehtäväänsä ja sen laajuutta yhdessä pedagogisten ohjaajien kanssa. Arviointivaiheessa suositellaan osallistumista toimintapajaan.

Tehtävä:
- oman työn esitteleminen
- arviointi- ja palautekeskustelu


Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää!

© 2020   Created by Jukka Tikkanen.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot